Mistukoshi display window

Ginza Mitsukoshi, Tokyo Japan
2012

You may also like

Back to Top